'مهم بودن' را فراموش ڪنید تا آرامش نصیب تان شود ...- کانال آکابانو

'مهم بودن' را فراموش ڪنید تا آرامش نصیب تان شود هرچه ڪمتر نیازمندِ تحسین دیگران باشید بیشتر تحسین میشوید 'امروزفرصتے دوباره است' پس سخت نگیرو لبخند بزن @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط