زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور ، ...- کانال آکابانو

زنده بودن حرکتی افقی است از گهواره تا گور ، و زندگی کردن حرکتی عمودی است از زمین تا آسمان .......... @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: