هر که از تو پرسيد به هدف رسيد و هر که از تو زيور خ...- کانال آکابانو

هر که از تو پرسيد به هدف رسيد و هر که از تو زيور خواست جان خويش بياراست ما را به سر منزل مقصود برسان @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: