گاهے نه گریه آرامت می کند و نه خنده ...- کانال آکابانو

گاهے نه گریه آرامت می کند و نه خنده نه فریاد آرامت می کند و نه سڪوت آنجاست ڪه رو به آسمان مےکنے و مےگویے؛ خدایا تنها تو را دارم تنهایم مگذار @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: