هر چه به جز خیال او قصد حریم دل کند در نگشایمش به ...- کانال آکابانو

هر چه به جز خیال او قصد حریم دل کند در نگشایمش به رو از در دل , برانمش #مولوی آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: مولوی