کاش یادمان باشد باشکستن پای دیگران، مابهترراه نخوا...- کانال آکابانو

کاش یادمان باشد باشکستن پای دیگران، مابهترراه نخواهیم رفت. کاش یادمان باشد باشکستن دل دیگران، ما خوشبخت ترنمی شویم. کاش بدانیم،اگردلیل اشک کسی شویم، دیگر با اوطرف نیستیم،باخدای اوطرفیم @akabano آکابانو

لايک30 انتشار در تلگرام
تگها: