يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست از نقطه اي بترس ...- کانال آکابانو

يک نقطه بيش بين رحيم و رجيم نيست از نقطه اي بترس که شيطاني ات کنند آب طلب نکرده هميشه مراد نيست گاهي بهانه ايست که قرباني ات کنند @akabano آکابانو

لايک11 انتشار در تلگرام
تگها: