الهی... دراین لحظه افطار به زندگیمان سرسبزی وخرمی ...- کانال آکابانو

الهی... دراین لحظه افطار به زندگیمان سرسبزی وخرمی ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

الهی... دراین لحظه افطار به زندگیمان سرسبزی وخرمی ببخش از نعمتهای بیکرانت سیرابمان کن ودل و زبانمان راپاک واز گناه دورمان بدار آمین یارب العالمين @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط