ما سه چهارم از اصالت خود را به قیمت شبیه شدن به...- کانال آکابانو

ما سه چهارم از اصالت خود را به قیمت شبیه شدن به دیگران از دست میدهیم... آرتور اسکوفنور @akabano آکابانو

لايک2 انتشار در تلگرام
تگها: