اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﺎً میمیرد ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در ر...- کانال آکابانو

اﻧﺴﺎن ﮐﻪ ﻏﺮق ﺷﻮد، ﻗﻄﻌﺎً میمیرد ﭼﻪ در درﯾﺎ، ﭼﻪ در روﯾﺎ چه در دروغ، ﭼﻪ درﮔﻨﺎﻩ چه در جهل، چه درانکار چه در حسد، چه دربخل چه در کینه، چه در انتقام مواظب باشیم غرق ﻧﺸﻮﻳﻢ!❣ @akabano آکابانو

لايک23 انتشار در تلگرام
تگها: