اسیدفسفریک درون این نوشابه‌ها باعث اختلال درگوار...- کانال آکابانو

اسیدفسفریک درون این نوشابه‌ها باعث اختلال درگوارش غذا، اسیدی شدن خون، ورودکلسیم ازاستخوانها به خون، دفع کلسیم ودرنهایت پوکی استخوان، فشاربه کلیه‌ها، ایجادسنگ کلیه وبهم خوردن تعادل فسفر کلسیم بدن میشود @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: