بوی پیراهنی اِی باد بیاور، ورنه غم یوسف بکُشد...- کانال آکابانو

بوی پیراهنی اِی باد بیاور، ورنه غم یوسف بکُشد عاشق کنعانی را... ✍حسین_منزوی❣ https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: