اميدوارم امروز پر از خیر و برکتُ موفقیت باشه طاع...- کانال آکابانو

اميدوارم امروز پر از خیر و برکتُ موفقیت باشه طاعات قبول شادیاتون بی پایان دیوار دلتون بلند اندیشه تون زیبا و امروز و هر روزتون شیک و بر وفق مراد...

لايک3 انتشار در تلگرام
تگها: