بزرگترین ضعف انسانها تردید آنهاست در اینکه به دیگ...- کانال آکابانو

بزرگترین ضعف انسانها تردید آنهاست در اینکه به دیگران هنگامے که هنوز زنده هستند بگویند چقدر دوستشان دارند....

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: