#رازهای_زنان میل به سوال کردن در زن ها نشانه ع...- کانال آکابانو

#رازهای_زنان میل به سوال کردن در زن ها نشانه علاقه آنها به صحبت کردن با دیگران است منطق زن این است که اگر سؤال نکنم می گویندآدم بی توجهی است پرسش در زن ها نشانه صحبت و ابراز علاقه است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام