دریافتم زندگے معجزه حیات است زندگے با کلمہ هاے ...- کانال آکابانو

دریافتم زندگے معجزه حیات است زندگے با کلمہ هاے ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

دریافتم زندگے معجزه حیات است زندگے با کلمہ هاے من ساختہ مےشود و هر کلمه‌اے رد پاے معجزه است باور کن هرچہ را با دل بخواهے همان مےشود عصرتون.بخیر

لايک13 انتشار در تلگرام
تگها: