خدا تنها کسے است کہ ؛ وقتے همہ رفتند مےماند وقتے ه...- کانال آکابانو

خدا تنها کسے است کہ ؛ وقتے همہ رفتند مےماند وقتے همہ پشت کردند آغوش مےگشاید وقتے همہ تنهايت گذاشتند محرمت مےشود وقتے همہ تنبیهت کردند او مےبخشد… شبتون بخیر❣ @akabano آکابانو

لايک51 انتشار در تلگرام
تگها: