تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد تا نگذرد از تن ج...- کانال آکابانو

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد تا نگذرد از تن ج...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

تا دل نشود عاشق دیوانه نمی گردد تا نگذرد از تن جان جانانه نمی گردد گریان نشود چشمی تا آنکه نسوزد دل بیهوده بگرد شمع پروانه نمی گردد❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: