پدر بزرگ مى گفت؛ انتظار كارِ مَرد نيست! يك دلِ قو...- کانال آکابانو

پدر بزرگ مى گفت؛ انتظار كارِ مَرد نيست! يك دلِ قوى مى خواهد كه در تنِ مَرد قرارش نداده اند! زن بايد باشد تا انتظار را تاب بياورد مَرد؛ هزار وُ يك جور فكر مى كند وَ در آخِر مى اندازدش دور. زن امّا، مى ماند به هر جان كندنى مى ماند ! #سپيده_اميدى @akabano آکابانو

لايک5 انتشار در تلگرام