نیکخویی پیشٖه کن تا از بدی ایمن شوی کینه از دشمن...- کانال آکابانو

نیکخویی پیشٖه کن تا از بدی ایمن شوی کینه از دشمن بریدم دوستداری شد مرا آکابانو https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک4 انتشار در تلگرام
تگها: