تغییر اجباری است! تغییر از تو اجازه نمیگیرد و وا...- کانال آکابانو

تغییر اجباری است! تغییر از تو اجازه نمیگیرد و وارد زندگیت میشود اما رشد چیزیست که به اراده تو بستگی دارد تو هستی که تصمیم میگیری رشد کنی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: