زنی دلش برای شوهرش ک در غربت کارگری میکرد تنگ ش...- کانال آکابانو

زنی دلش برای شوهرش ک در غربت کارگری میکرد تنگ شده بود..او این نان را درست کرده و عکسش را برای شوهرش فرستاد ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: