آرزو میڪنم دراین صبح زیبا نسیم مهر زلف خاطرتان ر...- کانال آکابانو

آرزو میڪنم دراین صبح زیبا نسیم مهر زلف خاطرتان رابیاراید تپش عشق حیات را دروجودتان، ڪَل افشاني ڪند وشورزندڪَي درجانتان متلاطم ڪَردد صبحتون بخیر @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط