ما به ندرت درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، در ...- کانال آکابانو

ما به ندرت درباره آنچه که داریم فکر می کنیم، در حالی که پیوسته در اندیشه چیزهایی هستیم که نداریم. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: