آنچه خدا می دهد پایانی ندارد و آنچه آدمها می د...- کانال آکابانو

آنچه خدا می دهد پایانی ندارد و آنچه آدمها می دهند دوامی... زندگیتان پر از داده های خدا @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: