من تصور می کنم بهترین تعریفی که می توان از انسان...- کانال آکابانو

من تصور می کنم بهترین تعریفی که می توان از انسان کرد این است: انسان عبارت است از موجودی که به همه چیز عادت می کند! #داستایسفکی @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام