مهمترين كارى كه يك پدر مى تواند براى فرزندانش...- کانال آکابانو

مهمترين كارى كه يك پدر مى تواند براى فرزندانش انجام دهد اين است كه عاشق مادرشان باشد. #تئودرر_هسبورگ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام