درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند. ما...- کانال آکابانو

درصد کمی از انسانها نود سال زندگی می کنند. مابقی یک سال را نود بار تکرار می کنند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: