مي گويند ⚜ آدمهای خوب به بهشت ميروند اما من م...- کانال آکابانو

مي گويند ⚜ آدمهای خوب به بهشت ميروند اما من ميگويم ⚜ آدمهای خوب هرجا كه باشند ⚜ آنجا بهشت است ...⚜ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: