بادل دیوانه من یارباشےمحشراست من بیایم خانه و بی...- کانال آکابانو

بادل دیوانه من یارباشےمحشراست من بیایم خانه و بیدارباشےمحشراست کرده باشےخویش را پنهان کنار پنجره واےاگرمشتاق این دیدارباشے محشراست❣ @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: