انسانهای بزرگ: درباره عقاید حرف میزنند! انسانهای م...- کانال آکابانو

انسانهای بزرگ: درباره عقاید حرف میزنند! انسانهای متوسط: درباره وقایع حرف میزنند! انسانهای کوچک: پشت سر دیگران حرف میزنند! انسانهای بزرگ: درد دیگران را دارند! انسانهای متوسط: درد خودشان را دارند! انسانهای کوچک: بی دردند! انسانهای بزرگ: عظمت دیگران را می بینند! انسانهای متوسط: به دنبال عظمت خود هستند! انسانهای کوچک: عظمت خود را در تحقیر دیگران می بینند! انسانهای بزرگ: به دنبال کسب حکمت هستند! انسانهای متوسط: به دنبال کسب دانش هستند! انسانهای کوچک: به دنبال کسب پول هستند! انسانهای بزرگ: به دنبال طرح پرسش های بی پاسخ هستند! انسانهای متوسط: پرسش هایی می پرسند که پاسخ دارند! انسانهای کوچک: می پندارند که پاسخ همه پرسش ها را می دانند! انسانهای بزرگ: به دنبال خلق مسئله هستند! انسانهای متوسط: به دنبال حل مسئله هستند! انسانهای کوچک: مسئله ندارند! @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط