الهے در شگفتم از کسی ڪہ غصه خودش را نمےخورد و...- کانال آکابانو

الهے در شگفتم از کسی ڪہ غصه خودش را نمےخورد و غصه روزےاش را مےخورد...

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: