انساڹ فقط در قباڸ ڪَفتہ‌هایش مسئوڸ نیست بلڪہ در ق...- کانال آکابانو

انساڹ فقط در قباڸ ڪَفتہ‌هایش مسئوڸ نیست بلڪہ در قباڸ سڪوت‌هایش هم مسئوڸ است. https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: