خوشبختي در اين است كه شخص بداند كه چه مي خواهد ...- کانال آکابانو

خوشبختي در اين است كه شخص بداند كه چه مي خواهد و آنچه را آرزو دارد مشتاقانه بخواهد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: