زندگے قبل از هرچيز زندگےست. گل مےخواهد موسيقے مےخو...- کانال آکابانو

زندگے قبل از هرچيز زندگےست. گل مےخواهد موسيقے مےخواهد زيبایے مےخواهد زندگے حتے اگر يكسره جنگيدن هم باشد خستگے در كردن مےخواهد عطر شمعدانےها را بوييدن مےخواهد @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: