غذاهایی که میزان نمک‌شان زیاد است می‌توانند منجر...- کانال آکابانو

غذاهایی که میزان نمک‌شان زیاد است می‌توانند منجر به ایجاد کبد‌ چرب شوند، زیرا باعث تولید مایع در کبد‌ می‌شوند؛ که به این پدیده احتباس آب می‌گویند. در نتیجه، کبد‌ شروع به تورم می‌کند. @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: