ﻭﻗﺘﯽ ' ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ' ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ .... ' ﻫﯿچ ﻭﻗﺖ...- کانال آکابانو

ﻭﻗﺘﯽ ' ﻣﻬﺮﺑﻮﻧﯽ ' ﺟﺰﺋﯽ ﺍﺯ ﻭﺟﻮﺩﺕ ﺑﺎﺷﻪ .... ' ﻫﯿچ ﻭﻗﺖ ' ﻧﻤﯽ ﺗﻮﻧﯽ ﺗﺮﮐﺶ ﮐﻨﯽ .... @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط