رمز موفقیت (برنامه ریزی کن در حالی که دیگران مشغ...- کانال آکابانو

رمز موفقیت (برنامه ریزی کن در حالی که دیگران مشغول بازی کردنند) (مطالعه کن در حالی که دیگران در خوابند) (تصمیم بگیر در حالی که دیگران مرددند) (خود را آماده کن در حالی که دیگران درخیال پردازیند) (شروع کن در حالی که دیگران در حال تعللند) (کار کن در حالی که دیگران در حال دعا کردنند) (صرفه جویی کن در حالی که دیگران در حال تلف کردنند (گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند (لبخند بزن در حالی که دیگران خشمگینند) (پافشاری کن در حالی که دیگران در حال رها کردنند. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط