کارهای محال تنها تا زمانی وجود دارند که هیچ اق...- کانال آکابانو

کارهای محال تنها تا زمانی وجود دارند که هیچ اقدامی برای انجامشان رخ نداده است ... https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: