حیفم آمد که... در این صبح... دل انگیز خدا ... نکن...- کانال آکابانو

حیفم آمد که... در این صبح... دل انگیز خدا ... نکنم هدیه به تو... هر چه سعادت به دعا ... https://telegram.me/joinchat/Bm6XljwKAHOFTOhUUAH-oA

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: