زندگي ڪوچۂ سبزیست میانِ دل‌ و دشت ڪه در آن عشق...- کانال آکابانو

زندگي ڪوچۂ سبزیست میانِ دل‌ و دشت ڪه در آن عشق است‌ وگذشت زندگي مزرعه خوبيهاست. زندگي راه رسیدن به خداست. هدف از زندگي شاد بودنه

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: