بزرگترین آزمون ' ایمان' زمانی است که آنچه که... م...- کانال آکابانو

بزرگترین آزمون ' ایمان' زمانی است که آنچه که... می خواهیدرابدست نمی آورید، با این حال قادرید بگویید، خدایا شکرت @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: