نوعي ماهي بزرگ به نام تونا با سرعت پيوسته و يکنواخ...- کانال آکابانو

نوعي ماهي بزرگ به نام تونا با سرعت پيوسته و يکنواخت 14.5 کيلومتر بر ساعت در حرکت است و هرگز توقف نمي کند اين نوع ماهي در طول 15 سال 16,000,000 کيلومتر مي پيمايد. @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط