برای برطرف کردن بوی پیاز از کارد یاچاقو بابریدن چن...- کانال آکابانو

برای برطرف کردن بوی پیاز از کارد یاچاقو بابریدن چندهویج به وسیله ی کاردیاچاقویی که بوی پیازمیدهد بوی آن راازبین ببرید @akabano آکابانو

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: