اولين ماده اي که درهنگام فعاليت دربدن ميسوزدکربوهي...- کانال آکابانو

اولين ماده اي که درهنگام فعاليت دربدن ميسوزدکربوهيدروتهاهستندبعد چربي براي همين براي کساني که ميخواهند لاغر شوندنخوردن کربوهيدرتها(مثل نان و برنج و...) ازنخوردن چربي ها مهمتر است @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: