برای تمییزکردن قابلمه سوخته ابتدا آن راباآب گرم پر...- کانال آکابانو

برای تمییزکردن قابلمه سوخته ابتدا آن راباآب گرم پرکنیدومقداری نمک به آن اضافه نماییدبدین وسیله باشستن به راحتی پاک میشود @akabano آکابانو

لايک1 انتشار در تلگرام
تگها: