از صدای گذر آب چنان می فهمم تندتر از آب روان عمر گ...- کانال آکابانو

از صدای گذر آب چنان می فهمم تندتر از آب روان عمر گران می گذرد زندگی را نفسی ارزش غم خوردن نیست آنقدر سیر بخند که ندانی غم چیست @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: