اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی نااميدش هم نکن اگر ش...- کانال آکابانو

اگر نمیتوانی به کسی امید بدهی نااميدش هم نکن اگر شنونده خوبی هستی رازدار خوبی هم باش اگر نمیتوانی زخمی را مرهم باشی نمك هم نباش یک کلام مهربان باش @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: