کافئین پولیفئول وکاتچین موجود درچای سبز سوخت وساز ...- کانال آکابانو

کافئین پولیفئول وکاتچین موجود درچای سبز سوخت وساز بدن را افزایش میدهد.ولاغرکننده است.البته زیادخوردن چای سبزکم خونی می اورد @akabano آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها: