زیبایــے خریدنی نیست. شادابی هدیه ڪَرفتنی نیست. ...- کانال آکابانو

زیبایــے خریدنی نیست. شادابی هدیه ڪَرفتنی نیست. ...- کانال آکابانو

بستن تبليغ

زیبایــے خریدنی نیست. شادابی هدیه ڪَرفتنی نیست. طراوت اتفاقی نیست. همه این ها بسته به انتخاب وتلاش توست شاد باش و شاد زندڪَی ڪن

گرد آوری توسط مجموعه کانال و سایت آکابانو

لايک0 انتشار در تلگرام
تگها:

ويديوهاي مرتبط